Opłata 0 zł za iKonto Biznes dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego, Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku pomocniczego w wysokości 8 zł miesięcznie (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych). Opłata 0 zł za przelewy transgraniczne/SEPA dotyczy przelewów w trybie zwykłym, w opcji kosztowej SHA. Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe operacje pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes. Premia w wysokości do 1500 zł będzie wypłacana klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 – edycja 3. Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł na okres 12 miesięcy. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji "1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3. Rachunek iKonto Biznes oraz ww. promocja dostępne są dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Promocją „Biznes na plusie, ceny na minusie - edycja 2” objęci zostaną klienci, którzy w okresie trwania Promocji zawrą Umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem i na dzień rozpoczęcia Promocji albo nie posiadały żadnej karty debetowej wydanej do Rachunku firmowego (Dotychczasowy Klient) albo w ogóle nie miały zawartej Umowy ramowej ani Umowy o Rachunek podstawowy (Nowy Klient). Promocja trwa od 2.01.2023 r. do 30.09.2023 r. Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw, dokonane w okresie trwania Promocji. Maksymalna kwota miesięcznej Premii moneyback, którą Bank wypłaci Uczestnikowi wynosi: 10% kwoty dokonanych Transakcji objętych Promocją – nie więcej niż 200 zł dla Nowego Klienta (nie więcej niż 1800 zł w całym okresie Promocji) i nie więcej niż 100 zł dla Dotychczasowego Klienta (nie więcej niż 900 zł w całym okresie Promocji). Warunkiem otrzymania premii moneyback za dany miesiąc jest spełnienie przez Uczestnika w tym danym miesiącu poniższych warunków: wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę minimum 500 zł oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego. Szczegółowe zasady promocji opisane zostały w Regulaminie Promocji „Biznes na plusie - ceny na minusie - edycja 2”. Zgodnie z regulaminem promocji „Karta na Plusie - edycja 3” dla posiadaczy rachunków dla firm w Alior Banku SA brak miesięcznych opłat za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem dotyczy klientów, którzy od 1.11.2021 r. do 31.12.2022 r. nie posiadali w Alior Banku żadnej debetowej karty firmowej i którzy w okresie od 1.01.2023 r. do 30.09.2023 r. złożą wniosek o wydanie karty debetowej Mastercard z Plusem do rachunku iKonto Biznes, 4x4, Plan Biznes lub Partner. Uczestnik Promocji zwolniony jest z uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z tej karty w okresie od dnia przystąpienia do Promocji do 31.12.2023 r. Po zakończeniu wskazanej Promocji miesięczna opłata za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem pobierana będzie zgodnie z obowiązującą dla tej karty Taryfą Opłat i Prowizji bankowych, w wysokości obowiązującej po dniu zakończenia tej Promocji. Pełna informacja o rachunku iKonto Biznes oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem i korzystaniem z firmowych kart debetowych (Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes), Regulamin Kart debetowych dla klientów biznesowych Alior Banku SA, Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3, Regulamin promocji „Biznes na plusie - ceny na minusie - edycja 2”, Regulamin promocji „Karta na Plusie - edycja 3” dla posiadaczy rachunków dla firm w Alior Banku SA, oraz Regulamin prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dostępne na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa według stanu na 8.02.2023 roku. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości).